IMG_0761

Vårt utbud För Barn och unga

Korans magiska sagovärld

3-8 år (2 pers. kora, kora/gitarr, sagoberättande och dans)

I Västafrika berättas sagor till den vackra klangen från instrumentet kora. Sousou och Maher för er rakt in i denna förtrollade värld av sånger och sagor med rötter från en månghundraårig historia.

Tillsammans berättar Sousou och Maher sagan om den stora ormen Miniamba och spelar musik från Västafrika på ett mycket personligt och nära sätt.

Man vet aldrig vad som händer när man följer koran ...

Familjekonsert (6-12 år)   (2-3 pers. kora, kora/gitarr, slagverk, historieberättande)

Sousou och Maher Cissoko spelar, sjunger och berättar om instrumentet korans starka dragningskraft, hur det har fört dem samman och kallat till livsäventyr. Det är två artister som bjuder på sig själva med stor värme och närvaro och de bjuder in barnen in att delta med sång och rytm.
Med korans unika röst – ingen koraspelare spelar på samma sätt – formas deras berättelse i klanger och sånger. Kom på en magisk konsert där barn och vuxna får ta del av sånger, musik och berättelser.

Bulo Dinna – Sträck ut din hand!

Målgrupp: från 12-25 år.

Hösten 2011 släppte Sousou & Maher sitt andra album Stockholm-Dakar och genomförde då tillsammans med journalisten och etnologen Karin Elfving projektet Stockholm-Dakar, en bilresa mellan de två städerna med syftet att inspireras av möten under resans gång men också att lyfta frågor kring främlingsfientlighet och visa på det berikande i möten mellan kulturer.

Projektet påverkade dem djupt i synen på länkar till människor av olika ursprung och möten med människor i skilda sammanhang. Det innebar också konkreta, rent fysiska upplevelser av gränser och väckte frågor som: Vilka gränser och länkar finns det i samhället och världen idag? När och för vem är gränsen en gräns respektive länk? Vem exkluderas och vem inkluderas? Vilka inre gränser sätter vi upp för oss själva? Vem förväntas uttrycka vad och vad ses som genuint och äkta? Hur kan vi förvandla gränser till länkar? Dessa möten och frågor ligger till grund för föreställningen ”Bulo Dinna!” som betyder ”Sträck ut din hand!”. Sousou & Maher sjunger och berättar om att tro på sig själv, om att inte våga älska och ge sig hän på grund av fördomar och rädslor, sånger om utsatthet och fattigdom, om hur det är att lämna sitt hemland och sina släktingar med förväntningar på att lyckas i utlandet.

De berättar också historien om den hyllade kvinnan Aline Sitoe Diatta
som vågade stå upp för sina ideal, organisera sig med andra kvinnor och
gå emot den franska kolonialmakten i vad som senare skulle bli Senegal.
Föreställningen innehåller nykomponerad musik, producerad med stöd
av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Musiken återfinns även på deras kommande album ”Africa Moo Baalu”
som släpps våren 2014. Under Sthlm-Dakarprojektet upptäckte de att de i
projektteamet på många sätt fungerade som ett ”jaliteam”, där de tog på
sig jalins olika roller. Att samarbeta med en etnolog/journalist var mycket
fruktbart för dem att som musiker/jalis nå ut med ett budskap.
Anslutande workshop/samtal med Sousou & Maher Cissoko i samarbete
med etnologen Karin Elfving. Karin är etnolog, skribent och föreläsare
vars arbete är inriktat på frågor som rör postkolonialism, migration och
integration.

Vi vill genom denna workshop ge eleverna verktyg för att bättre kunna
bemöta främlingsfientlighet och rasism och hjälpa dem att genomskåda
stereotypa föreställningar om t ex vi/dem, vit/svart, Afrika/Västvärlden,
afrikansk alt traditionell/”modern” musik. Efter föreställningarna ska eleverna bära med sig en musikalisk upplevelse och en ökad medvetenhet om att det alltid finns fler länkar än gränser mellan människor.

vision

-Skapa länkar istället för gränser.

Vår verksamhets syfte är att lyfta fram ytterligare dimensioner till den musikaliska upplevelsen och samtidigt ta upp frågor kring kulturell mångfald och interkulturell samverkan.

Vi vill hitta nya sätt att förmedla kunskap och skapa
diskussion bland ungdomar och verka för att människor i allmänhet lär sig hur
man alltid kan vända på kategorier och tänka inkluderande istället för exkluderande.

Som helhet är vår vision att genom musikaliska upplevelser bidra till förståelse kring att ”vi och dem” är föränderliga kategorier och att uppdelningar mellan människor snarare är föreställningar från ett visst perspektiv än fast dragna
gränser.

Vår utgångspunkt är att det är lättare att ta in diskussioner om mångfald när de kombineras med musik och illustreras av konkreta exempel.

Instrumentet kora i sig har en stor kraft och en förmåga att skapa harmoni i ett rum och göra människor mer mottagliga för att ta emot ett budskap.